LEIE VILKÅR FOR GRINDE ALL SERVICE

1. Formål

-Disse leievilkår gjelder ved utleie av tilhengere eller annet utleie produkter .fra Grinde All Service

- Om det utarbeidet egen betingelse for noen leieobjektet, gjelder disse betingelsene som 1 prioritet.

2. Leieobjekt

-Leieobjekt utleveres fra Grinde All Service og full driftsklar og forskriftsmessig stand Leieobjekt lastes, transporteres, brukes, vedlikeholdes og tilbakeleveres samme adresse som utlevert innenfor regulær arbeidstid (dersom ikke annet er skriftlig avtalt) for leietakers regning, risiko og ansvar.

Dersom leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående varsle Grinde All Service, som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlige mangler ikke blir avhjulpet kan leietaker skriftlig si opp avtalen.

Ved tilbakelevering skal leieobjekt være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr og samt være i full driftsklar og rengjort stand fritt for skader som ved utlevering med unntak av forringelse forårsaket av normal bruk og elde.

Eventuelle mangler, rengjøring, o.l., samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse/skader skal dekkes av leietaker, og leietid vil i slike tilfeller beregnes frem til leieobjekt er reparert (innenfor normal reparasjonstid). Grinde All Service er berettiget til å etter fakturere leietaker for disse forhold.

3. Framleie

-Leietaker kan ikke uten skriftlig samtykke fra Grinde All Service framleie, låne ut eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.) over leieobjekt.

4. Bruk, tilsyn og sikkerhet

-Leietaker er ansvarlig for at bruker/operatør har nødvendig alder, kompetanse og tillatelse iht. gjeldende regelverk. Leietaker er også ansvarlig for at leieobjekt kun benyttes innenfor angitte kapasiteter til slike arbeidsoperasjoner og slike arbeidsforhold det er beregnet for, og skal beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning. Leieobjekt skal ikke uten skriftlig samtykke fra Grinde All Service utsettes for spesielle miljømessige belastninger.

Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende instruksjonsmateriell og forskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punkteringer, utskifting av slitedeler og forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift. Leietaker må bekoste og kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøremidler) som er beskrevet.

Dersom leieobjekt fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk og Grinde All Service varsles slik at feilen kan rettes. Grinde All Service skal omgående varsles ved enhver skade på utleieobjekt. Leietaker må ikke gjennomføre reparasjoner, foreta endringer eller modifikasjoner på leieobjekt uten skriftlig samtykke fra Grinde All Service

Grinde All Service har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om brukersted. Eventuell bruk utenfor Norge krever skriftlig samtykke fra Grinde All Service. For å sikre leieobjekt mot uønsket bruk og tyveri gjelder følgende sikkerhetsregler: Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte,

5. Leieobjekt
- med egen fremdriftsmotor skal være låst med
tenningsnøkkel, og dersom det er mulig skal førerkabin være låst (nøkler fjernes). Har utstyret støttebein, skal minst 2 støttebein ha bakkekontakt. 2. Leieobjekt med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.

6. Leietid, leiebetaling

-Leie betales iht. Grinde All Service s gjeldende prisliste eller iht. skriftlig avtale/kontrakt. For leieobjekt med dag-/ukeleie gjelder leien for 1 skift (8 timer) og leietid fra og med den dag leieobjekt er stilt til disposisjon til og med den dag det er tilbakelevert - ferieperioder inkludert. Bruk utover 1 skift eller utover avtalte leiedager pr. uke skal omgående meldes til Grinde All Service som fakturerer merbruk iht. prisliste eller skriftlig avtale/kontrakt.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt betales leien forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietid er lengre enn en måned betales leien forskuddsvis en måned av gangen. Faktura forfaller 10 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Avtalt forskuddsleie må være innbetalt før leieobjekt utleveres. Forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Hvis leietid forlenges utover avtalt tid eller ved forsinket tilbakelevering av leieobjekt har Grinde All Service rett til å kreve tilleggs leie. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan kun skje med Grinde All Service samtykke.

7. Ansvar

- Forsikring Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering/hentet av Grinde All Service

Leietaker er i leietiden ansvarlig for tap av leieobjekt og for alle skader/kostnader utover forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Leieobjekt som tapes/ikke tilbakeleveres eller skades slik at det ikke kan repareres skal erstattes av leietaker med beløp tilsvarende gjenanskaffelsesverdien. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres.

Leietaker har ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder Grinde All Service tap (avsavn) samt ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting. Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt som leietaker ikke oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt.

Grinde All Service påtar seg intet ansvar for at leieobjekt tilfredsstiller leietakers behov, for skade og kostnader som følge av driftsavbrudd og tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjekt.

Grinde All Service og leietaker skal inneha gyldig ansvarsforsikring om ikke annet er særskilt avtalt.. På utstyr som er spesielt forsikret er det tegnet kaskoforsikring. Egenandel ved skade fremgår av leieavtalen.

8. Oppsigelse

- Heving Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietaker med 1 leiedags varsel. Hvis leien er avtalt pr. måned, en ukes varsel. Forøvrig utløper leietiden når leiebetaling opphører.

Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende kan Grinde All Service si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og avhente leieobjekt på leietakers bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall, leietaker slås konkurs eller bevislig blir eller erkjenner å være insolvent, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.

9. Tvangsfullbyrdelse

-Dersom leien (og/eller eventuelle tillegg) ikke blir betalt, vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietaker i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.

10. Tvister

-Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

Grinde All Service 
post@all.service.com